Onlaýn ses çykaryjy

Sesleri aňsatlyk bilen aýyrmak

Wokallary aýyrmak üçin hyzmatymyzy ulanmak, birnäçe gezek basmak bilen instrumental sazlary döretmäge mümkinçilik berýär. Ses faýlyňyzy ýükläň, sesi aýyrmak opsiýasyny saýlaň we arassa gural ýolundan lezzet alyň. Karaoke, aýdym-saz repetisiýalary ýa-da remiks döretmek üçin iň oňat çözgüt. Hyzmatymyz, ähli ulanyjylar üçin amatly bolup, dürli ses formatlaryny goldaýar.

Formhli formatlary goldaýar

Hyzmatymyz MP3, WAV, WMA, M4A we FLAC ýaly ähli meşhur ses formatlaryny goldaýar. Bu ulanyjylara deslapky öwrülişigiň zerurlygy bolmazdan ses faýllaryny ýüklemäge we gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Haýsy formaty ulanýandygyňyza garamazdan, hyzmatymyz gaýtadan işlemegiň ýokary hilini we takyklygyny üpjün edýär. Audiohli ses zerurlyklaryňyz üçin çalt we amatly çözgüt.

Düşünjeli interfeýs

Hyzmatymyzyň interfeýsi mümkin boldugyça ýönekeý we içgin bolmaly. Ses faýllaryňyzy tehniki bilimlersiz aňsatlyk bilen ýükläp, gaýtadan işläp we göçürip alyp bilersiňiz. Diňe ädimme-ädim görkezmelere eýeriň, birnäçe minutda islenýän netijäni alarsyňyz. Hyzmatymyz islendik hünär derejesini ulanýanlar üçin amatly.

Çalt ses gaýtadan işlemek

Hyzmatymyz çalt ses işlemegi üpjün edýär, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar. Ösen tehnologiýalaryň we optimal algoritmleriň kömegi bilen derrew taýýar netijäni almaga mümkinçilik berýän gaýtadan işlemek derrew ýüze çykýar. Bu, esasanam köp mukdarda ses materiallary bilen işleýän we wagtyna baha berýänler üçin peýdalydyr.

Soundokary ses hili

Gaýtadan işlenenden soň ýokary ses hilini kepillendirýäris. Wokal ýa-da aýdym-saz aýyrýarsyňyzmy, hyzmatymyz sesiň asyl aýdyňlygyny we jikme-jigini saklaýar. Öňdebaryjy algoritmleri ulanmak, ýoýulmalardan we hil ýitgilerinden gaça durmaga mümkinçilik berýär, bu hyzmaty hünärmenler we aýdym-saz höwesjeňleri üçin ideal edýär.

Goldaw we seslenme

Hyzmatymyz gije-gündiziň dowamynda goldaw we seslenme mümkinçiliklerini berýär. Soraglaryňyz ýa-da meseleleriňiz bar bolsa, hemişe kömek sorap toparymyza ýüz tutup bilersiňiz. Ulanyjylarymyzyň pikirlerine sarpa goýýarys we hyzmaty gowulandyrmak üçin yzygiderli işleýäris. Sizi kanagatlandyrmak biziň ileri tutýan zadymyzdyr.

Hyzmat mümkinçilikleri

 • Wokal aýyrmak: Karaoke ýa-da remiks üçin arassa gural sazlaryny döretmek üçin ses faýllaryndan sesleri aňsatlyk bilen aýyryň.
 • Sazy aýyrmak: Gural bölegini aýyrmak, akapella wersiýalaryny döretmek arkaly wokal sazlaryny çykaryň.
 • Formhli formatlary goldaýar: Hyzmatymyz MP3, WAV, WMA, M4A, FLAC we beýleki meşhur ses formatlaryny goldaýar.
 • Intuitiv interfeýs: skillhli hünär derejeleri üçin ulanmak aňsat, tehniki bilim gerek däl.
 • Çalt gaýtadan işlemek: Faýllar çalt işlenýär we netijäni derrew almaga mümkinçilik berýär.
 • Soundokary ses hili: Wokal ýa-da aýdym-saz aýrylandan soň hem sesiň asyl aýdyňlygyny we jikme-jigini saklaýar.
 • Goldaw we seslenme: Islendik sorag bilen gije-gündiziň dowamynda ulanyjy goldawy we goldaw.

Hyzmaty ulanmagyň ssenarileri

 • Dostlaryňyz bilen agşam meýilleşdirýändigiňizi we karaoke oturylyşygy geçirmek isleýändigiňizi göz öňüne getiriň. Hyzmatymyz bilen halaýan aýdymlaryňyzdan wokallary aňsatlyk bilen aýryp bilersiňiz. Diňe faýly ýükläň, ses aýyrmak opsiýasyny saýlaň we karaoke üçin arassa ýol alyň. Agşam gyzykly çykyşlar we köp gülki bilen ýatdan çykmajakdygyny wada berýär.
 • Möhüm çykyşa taýýarlanýan sazanda. Hyzmatymyz, repetisiýalar üçin yz ýollaryny döretmäge kömek edýär. Aýdymlaryňyzy ýükläň, wokallary aýyryň we amaly ulanmak üçin gural görnüşlerini alyň. Bu, çykyşyňyza ünsi jemlemäge we iň ýokary derejede konserte taýýarlanmaga mümkinçilik berýär.
 • Siz isleýän DJ we remiks döretmekde eliňizi synap görmek isleýärsiňiz. Hyzmatymyz bilen wokallary ýa-da aýdym-saz böleklerini sazlardan aýyryp, öz garyndylaryňyzy döredip bilersiňiz. Bu döredijiligiňizi görkezmek we diňleýjileriň ünsüni özüne çekjek özboluşly kompozisiýalary döretmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir.
 • Siz podkaster we epizodlaryňyza wokalsyz fon sazyny goşmak isleýärsiňiz. Hyzmatymyz, diňe saz gurallaryny goýup, islendik sazlardan wokallary aýyrmaga mümkinçilik berýär. Bu, esasy mazmundan daşlaşdyrmaýan aýdym-saz goşundylary bilen hünär taýdan ses berýän podkast döretmäge kömek edýär.
 • Okuwçylaryňyz üçin okuw materiallaryny döredýän aýdym-saz mugallymy. Hyzmatymyz bilen, okuwçylaryň saz gurallary bilen meşgullanmagy üçin aýdymlardan wokallary aýryp bilersiňiz. Bu, başarnyklaryny ýokarlandyrmaga we çykyşlara ýa-da ekzamenlere taýýarlanmaga kömek etmegiň ajaýyp usulydyr.
 • Aakyn adamyňyza aýratyn sowgat bermek isleýärsiňiz. Wokal aýyrmak hyzmatymyzy ulanyp, halaýan aýdymynyň özboluşly saz guralyny dörediň. Şeýle şahsylaşdyrylan sowgat siziň aladaňyzy we ünsüňizi görkezer we islendik baýramçylyk üçin ajaýyp garaşylma bolar.
Goldaw formatlary:
.3g2
.3ga
.3gp
.3gpp
.aac
.ac3
.aif
.aiff
.alac
.amb
.amr
.ape
.aud
.avi
.bik
.bin
.caf
.divx
.dts
.flac
.gdv
.m4a
.m4b
.m4p
.m4r
.mid
.mkv
.mov
.mp3
.mp4
.mpc
.mpeg
.mxf
.oga
.ogg
.ogv
.oma
.opus
.shn
.tgv
.vid
.voc
.vp6
.wav
.webm
.wma
.wv